Ochrona danych

1. Wstęp

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy zaprezentować Ci – osobie, której dotyczą dane osobowe – zasady przetwarzania Twoich danych przez nas oraz Twoje prawa wynikające z ustaw o ochronie danych. Zasadniczo istnieje możliwość korzystania z naszej strony internetowej bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak chciałbyś skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady będziemy musieli uzyskać Twoją zgodę.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład Twojego imienia i nazwiska, adresu czy adresu e-mail, zawsze odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi w stosunku do „Axito GmbH” krajowymi przepisami o ochronie danych. W niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych.

Jako administrator danych osobowych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może generalnie posiadać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu swoje dane osobowe możesz przekazać nam w inny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

2. Administrator

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
Axito GmbH
Uhlmannstr. 14-18
88471 Laupheim, Niemcy
Telefon: +49 7392 702-4500
Przedstawiciel administratora: Dr. Jens Elzenheimer, Alexander Schöllhorn

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Pan Reiner Braun
E-mail: [email protected]

W przypadku jakichkolwiek pytań czy sugestii dotyczących ochrony danych możesz w każdym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zw. z § 15 ust. 3 ustawy o telemediach) służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w ramach których uzyskujemy zgodę na przetwarzanie w określonym celu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, koniecznych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust.1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, jak na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu spełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony ważnych interesów życiowych osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę uległ tutaj wypadkowi, a jego imię i nazwisko, wiek, dane jego kasy chorych lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się także na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Wolno nam dokonywać takich operacji przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Reprezentował on pogląd, że można założyć uzasadniony interes, jeśli jesteś klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

5. Technologia

5.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Aby zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz ochronę transmisji poufnych treści, jak np. zamówień, danych do logowania lub zapytań kontaktowych, które wysyłasz do nas jako operatora, niniejsza strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w pasku adresu przeglądarki zamiast „http://“ widnieje „https://“ oraz przy pasku adresu znajduje się symbol kłódki.

Stosujemy te technologie, aby chronić przekazywane przez Ciebie dane.

5.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzin naszej strony internetowej

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy tylko te dane, które Twoja przeglądarka przesyła do naszego serwera (w tak zwanych „plikach dziennika serwera”). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy Ty lub zautomatyzowany system wchodzi na stronę. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można gromadzić

1. używane typy i wersje przeglądarek,
2. system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp do strony,
3. adres strony internetowej, z której system uzyskujący dostęp do strony, trafił na naszą stronę internetową (tzw. referer),
4. podstrony, na które wchodzi na naszej stronie internetowej system uzyskujący dostęp do strony,
5. datę i godzinę wejścia na stronę internetową,
6. skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP),
7. nazwę dostawcy usług internetowych systemu uzyskującego dostęp do strony.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Informacje te są raczej wymagane w celu:

1. prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej,
2. optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam,
3. zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz
4. dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania sprawców w przypadku ataku cybernetycznego.

Zebrane dane i informacje są zatem przez nas analizowane z jednej strony do celów statystycznych, ale także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich innych danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

6. Pliki cookies

6.1 Ogólne informacje na temat plików cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę, z której korzystasz, a następnie zapisywane na Twoim systemie informatycznym (np. laptopie, tablecie, smartfonie), kiedy odwiedzasz naszą stronę.

W plikach cookies zapisywane są informacje, wynikające z zastosowanego w danym przypadku urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób otrzymujemy bezpośrednio wiedzę na temat Twojej tożsamości.

Po pierwsze, stosowanie plików cookies służy do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Ciebie przyjemniejsze. W tym celu stosujemy tzw. sesyjne pliki cookies, aby wiedzieć, że odwiedziłeś już poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Są one usuwane automatycznie po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto również w celu optymalizacji korzystania ze strony stosujemy tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, system automatycznie rozpozna, że już u nas byłeś oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, aby nie trzeba było wprowadzać ich ponownie.

Używamy plików cookies również do tego, aby rejestrować statystyki korzystania z naszej strony internetowej i analizować ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Przy ponownym odwiedzeniu naszej strony, te pliki cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie Twojej ponownej obecności. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.

6.2 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Dane przetwarzane przez pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, są zatem konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Stosowanie wszystkich innych plików cookies oznacza, że wyraziłeś na nie zgodę za pośrednictwem naszego banera o korzystaniu z plików cookie opt-in w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

7. Zawartość naszej strony internetowej

7.1 Nawiązanie kontaktu / Formularz kontaktowy

W ramach nawiązywania kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) gromadzone są dane osobowe. Jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego, możesz sprawdzić w danym formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, polegający na odpowiedzi na Twoją wiadomość zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Twojego zapytania. Powyższe zachodzi, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że przedmiotowa sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie istnieją prawne obowiązki przechowywania danych.

8. Analiza strony

8.1 Google Analytics

Na naszej stronie internetowej stosujemy Google Analytics, usługę analizy stron internetowych od Google Ireland Limited (https://www.google.com/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; zwane dalej „Google“). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookies (patrz: punkt „pliki cookies”). Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

1. typ/wersja przeglądarki,
2. używany system operacyjny,
3. referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
5. czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i tworzenia tych stron internetowych w oparciu o potrzeby użytkowników. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, w związku z czym przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki Browser-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Zamiast dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, możesz również zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link: Wyłącz Google Analytics. Zostanie zastosowany plik cookie opt-out, zapobiegający przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookies w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdziesz przykładowo w Pomocy Google Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

9. Wtyczki i inne usługi

9.1 Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google (API) od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnego przedstawiania informacji geograficznych. Dzięki korzystaniu z tej usługi, możesz na przykład wyświetlić naszą lokalizację, co może ułatwić Ci dojazd do naszej firmy.

Już przy otwieraniu podstron, na których zamieszczono mapę od Map Google, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. Twój adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dostępne jest konto użytkownika Google, za pośrednictwem którego jesteś zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie życzysz sobie przypisania do Twojego profilu w Google, musisz wylogować się z konta użytkownika Google. Google przechowuje Twoje dane (nawet niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i analizuje je. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili, przy czym aby skorzystać z tego prawa, musisz zwrócić się do Google.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przyszłe przekazywanie Twoich danych do Google w ramach korzystania z Map Google, masz również możliwość całkowitego dezaktywowania usługi internetowej Map Google poprzez wyłączenie oprogramowania JavaScript w swojej przeglądarce. Wówczas nie można korzystać z Map Google, a tym samym z mapy wyświetlanej na tej stronie.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Wgląd do warunków korzystania Google uzyskasz pod adresem
https://www.google.com/policies/terms/regional.html, dodatkowe warunki korzystania z Map Google znajdziesz pod adresem https://www.google.com/help/terms_maps/.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem Map Google znajdziesz na stronie internetowej Google („Polityka Prywatności Google“): https://www.google.com/policies/privacy. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9.2 Google Tag Manager

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, domeny wolnej od plików cookies, która nie gromadzi żadnych danych osobowych.

Dzięki temu narzędziu „tagi strony internetowej” (tj. słowa kluczowe zawarte w elementach HTML) mogą być implementowane i zarządzane za pomocą interfejsu. Korzystając z Google Tag Manager, możemy automatycznie śledzić, który przycisk, link lub który spersonalizowany obraz kliknąłeś, a następnie rejestrować, które treści naszej strony internetowej są dla Ciebie szczególnie interesujące.

Narzędzie uruchamia również inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonałeś dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, to będzie ona aktywna dla wszystkich tagów śledzących, które są zaimplementowane za pomocą Google Tag Manager.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9.3 Google WebFonts

Nasza strona internetowa wykorzystuje w celu ujednolicenia czcionek tak zwane Web Fonts, udostępniane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przy wchodzeniu na stronę Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google uzyskuje wiedzę, że wszedłeś na naszą stronę internetową z Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts znajdziesz pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

9.4 YouTube (filmy wideo)

Na niniejszej stronie internetowej wprowadziliśmy elementy pochodzące z platformy YouTube. YouTube to internetowy portal z filmami wideo, który umożliwia wydawcom filmów bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem tego portalu można uzyskać dostęp zarówno do pełnometrażowych programów filmowych i telewizyjnych, ale również do teledysków, zwiastunów czy filmów wykonanych samodzielnie przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest jedną ze spółek-córek Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy każdej wizycie na jednej z poszczególnych podstron tej strony internetowej, która jest przez nas obsługiwana i na której zamieszczono element pochodzący z platformy YouTube (film wideo z YouTube), przeglądarka internetowa w Twoim systemie informatycznym otrzymuje od komponentu YouTube automatyczne żądanie pobrania z YouTube i wyświetlenia właściwego komponentu YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google uzyskują wiedzę, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedzasz.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, przy wejściu na podstronę zawierającą film YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzasz. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube.

Dzięki komponentowi YouTube, YouTube i Google zawsze otrzymują informację, że odwiedziłeś naszą stronę internetową, jeśli w momencie wejścia na naszą stronę internetową jesteś jednocześnie zalogowany na YouTube; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy klikniesz na film YouTube, czy nie. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były przekazywane w ten sposób do YouTube i Google, możesz zapobiec przekazywaniu tych informacji, wylogowując się z konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Te operacje przetwarzania mają miejsce tylko w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Opublikowane przez YouTube postanowienia o ochronie danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/, informują o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

10. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

10.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, dotyczące Twojej osoby.

10.2 Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO

Zgodnie z prawem w każdej chwili masz prawo uzyskać od nas bezpłatne informacje o Twoich przechowywanych przez nas danych osobowych oraz otrzymać kopię tych danych.

10.3 Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO

Masz prawo żądania sprostowania Twoich nieprawdziwych danych osobowych. Ponadto masz prawo z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

10.4 Usunięcie zgodnie z art. 17 RODO

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z ustawowych podstaw i jeśli przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

10.5 Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli zostanie spełniony jeden z ustawowych warunków.

10.6 Możliwość przekazania danych zgodnie z art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać dane osobowe, które Ciebie dotyczą i które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, czyli strony, której dane osobowe zostały dostarczone, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i za pomocą zautomatyzowanej procedury, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w wykonaniu władzy publicznej, która została nam przekazana.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo żądać, aby dotychczasowy administrator przekazał dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

10.7 Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych na podstawie rozważenia interesów) RODO.

Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach w rozumieniu art. 4 pkt. 4 RODO.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać bezwzględnie obowiązujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, korzystaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi reklamy bezpośredniej. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu danych przez nas w celu reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tym celu.

Ponadto masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które odbywa się u nas w celach badawczych naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

10.8 Wycofanie zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Masz prawo w każdym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

10.9 Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo do złożenia skargi do właściwego w sprawach ochrony dany organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

11. Aktualność i zmiana Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualna i została sporządzona na dzień: grudzień 2021.

Dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert lub zmiana wymogów prawnych lub urzędowych mogą spowodować konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Aktualną Politykę Prywatności możesz znaleźć i wydrukować pod adresem https://www.axito.eu/de/datenschutz/.